Účtovné poradenstvo

Správnosť účtovných postupov a účtovníctva ako celku je kľúčová pre zobrazenie reálnej finančnej situácie podniku. Je dôležité viesť účtovníctvo v súlade s platnou legislatívou a preto poskytujeme kvalitné účtovné poradenstvo reagujúce na aktuálnu situáciu v oblasti účtovníctva. Snažíme sa, aby naše poradenstvo nepozostávalo iba z metodických usmernení, ale aby pomáhalo zlepšiť informovanosť manažmentu a poskytovalo podklady na prehodnotenie finančnej situácie. Poskytujeme odbornú pomoc pri zostavovaní účtovnej závierky a navrhujeme postupy a opatrenia pre nasledujúce obdobia. Pri zostavovaní prehľadu peňažných tokov sa sústreďujeme na zodpovedajúcu interpretáciu zistených záverov a snažíme sa aplikovať tieto poznatky s cieľom čo najviac zlepšiť platobnú schopnosť podniku.

Napíšte nám

Kontaktný formulár